Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

seaweed
3762 c6b4 450
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
seaweed
Reposted fromFlau Flau
seaweed
Reposted fromshakeme shakeme
seaweed
seaweed
Reposted fromshakeme shakeme
seaweed
Nie, człowiek nie uczy się na własnych błędach. Powtarza te same do znudzenia, aż wreszcie nabiera wprawy i wychodzą mu one coraz lepiej. Powiem wręcz, że na koniec przekształca się to w pewien styl bycia.
— Lars Saabye Christensen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
seaweed
- Mój problem polega na tym, że nie lubię ludzi - rzekł. - W rzeczywistości nie wierzę, że mogą się zmienić.
— Jonathan Franzen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
seaweed
1087 6408 450
seaweed
7751 5aed 450
seaweed
8960 6511 450
Reposted fromEtnigos Etnigos vialekkaprzesada lekkaprzesada
seaweed
Reposted fromshakeme shakeme vialekkaprzesada lekkaprzesada
seaweed
3782 b376 450
seaweed
Jestem tak liryczny
że aż groteskowy
Jestem tak śmieszny że aż tragiczny 
Jestem od urodzenia taki niby klaun co jednym okiem płacze a drugim się śmieje
— Juliusz Wątroba
seaweed
3366 43a7 450
seaweed
6352 8a89 450
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue viaEmilieBronte EmilieBronte
seaweed
9640 88ed 450
Reposted fromidiod idiod viamyfuckingreality myfuckingreality
seaweed
0087 97e2 450
Reposted fromabsurdalna absurdalna viausagiaddict usagiaddict
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl