Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

seaweed

July 25 2017

seaweed
Reposted fromworst-case worst-case
seaweed
9127 885a 390
Reposted fromkrzysk krzysk
seaweed
9135 1b9c 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement
seaweed
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Hłasko
Reposted frompaperman paperman
seaweed
Ty pachniesz. ..inaczej Wiesz... Jak pierwsze krople deszczu na goracej trawie w sierpniu. ..wachane przez szpare w deskach garazu. ..tak mi sie kojarzysz Jak życie  Jak dobre wspomnienia  Kocham Cię  Choć w dziwnych okolicznościach
— Jackowe
Reposted frommesoute mesoute
seaweed
9352 1961 390
Reposted fromels els
seaweed
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic

July 23 2017

seaweed
6554 47fa 390
seaweed
6556 f54a 390
seaweed
6565 69df 390
seaweed
6572 b3b8 390
seaweed
6590 38c1 390
seaweed
6600 f8d8
seaweed
6611 6bb6 390
seaweed
6622 9d06 390
seaweed
6624 e03c
seaweed
6642 d5d6 390
seaweed
6647 fcad 390
seaweed
6663 b1da 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl