Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

seaweed
3705 6112 390
Reposted bymodalna modalna

June 23 2017

seaweed
1859 1178 390
Reposted fromennomane ennomane
seaweed
1727 5d11
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
seaweed
1734 4953 390
Reposted fromkrzysk krzysk
seaweed
1787 228b 390
Reposted fromopuszek opuszek
seaweed
1807 c460 390
Reposted fromremeeember remeeember
seaweed
1808 212a 390
Reposted fromremeeember remeeember
seaweed
Reposted frommachinae machinae viajustsomekat justsomekat
seaweed
5287 0ce4 390
Reposted fromfungi fungi viaregcord regcord
seaweed
7019 3453 390
Reposted fromjustsomekat justsomekat
seaweed
7021 504e 390
Reposted fromjustsomekat justsomekat
seaweed
7031 f51c 390
Reposted fromjustsomekat justsomekat
seaweed
7033 088d 390
Reposted fromjustsomekat justsomekat
seaweed
7276 f712 390
Reposted fromfungi fungi
seaweed
5406 1828 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaregcord regcord
seaweed
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet via21gramow 21gramow
seaweed
6385 6295 390
Reposted fromamatore amatore via21gramow 21gramow
seaweed
Nie był wcale przystojny, bogaty ani szczególnie błyskotliwy, ale dostrzegła w nim coś, na czym jej zależało. Kobiety często widzą to, czego nikt nie dostrzega.
— Nora Roberts
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via21gramow 21gramow
seaweed
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute via21gramow 21gramow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl